Právní informace.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU (VPP)

1. Úvodní ustanovení .

1.1 Není-li v nájemní smlouvě (dále jen Smlouva) nebo v těchto Všeobecných podmínkách pronájmu (dále jen VPP) sjednáno odlišně, řídí se nájemní vztah účastníků obecně platnou právní úpravou ČR, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1.2 Tyto VPP smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem, oba dále též dále označování jako Účastník, Účastníci, Smluvní strana, Smluvní strany.

1.3 Pronajímatelem je společnost CE.ENERGY powered by MSR, s.r.o. , IČ 026 29 828, se sídlem Ringhofferova 427, 251 68 Kamenice vlastnící předmět pronájmu.

1.4 Nájemcem je subjekt (právnická či fyzická osoba), který se na podkladu závazkového vztahu s pronajímatelem stává dočasným oprávněným uživatelem předmětu pronájmu.

1.5 Předmětem pronájmu je movitá věc/movité věci, jejíž/jejichž (dále v textu vždy jen singulár) specifikovaná v konkrétní smlouvě nebo objednávce včetně příslušenství, ev. spotřebního materiálu a náhradních provozních náplní uvedených v technické specifikaci věci, která je přenechávána nájemci za úplatu do dočasného užívání.

1.6 Tyto VPP tvoří nedílnou součást každé konkrétní nájemní smlouvy nebo smluvního vztahu vzniklého na základě nájemcem vystavené objednávky. Nájemce jejich podpisem vyjadřuje souhlas se zněním VPP.

2. Vznik nájemního vztahu

2.1 Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu na základě uzavřené (konkrétní) smlouvy o nájmu nebo objednávky. Předmět nájmu musí ve všech aspektech (zejména co do jakosti) splňovat podmínky účelu nájmu. Předmět nájmu se mezi účastníky fyzicky předává současně s podpisem předávacího protokolu, jehož součástí kromě stvrzení aktu předání a převzetí musí být zejména: obchodní případ, inv. číslo předmětu nájmu, počet spotřebovaných Mth, jméno a příjmení osoby pověřené za nájemce k technickým i smluvním jednáním o konkrétní smlouvě a tytéž údaje ve vztahu k obsluze předmětu nájmu.

2.2 V předávacím protokolu musí být vždy uvedeno místo, v němž bude předmět nájmu v provozu po dobu účinnosti konkrétní smlouvy. K jakékoliv místní dispozici s předmětem nájmu mimo sjednanou lokaci je nájemce povinen vyžádat si předchozí pronajímatelův souhlas.

2.3 Neuvádí-li konkrétní smlouva odlišně, místem předání a převzetí je místo určené pronajímatelem sdělené písemně alespoň tři dny před započetím doby pronájmu. Nájemce je vždy povinen nést úhradu veškerých nákladů spojených s přepravou a manipulací předmětu nájmu na místo svého zájmu jakož i se zpětnou přepravou do místa původního předání a převzetí.

2.4 Nájemce je povinen se vším úsilím, které lze na něm požadovat, dbát o ochranu pronajímatelova majetku. Nájemce okamžikem podpisu předávacího protokolu přebírá majetkoprávní odpovědnost za škodu na převzaté věci.

2.5 Nájemce je povinen zajistit, aby obsluhou předmětu nájmu byly pověřeny výlučně osoby s dostatečnou kvalifikací. V tomto smyslu je nájemce vždy povinen pronajímateli prokázat, že je nositelem příslušného platného oprávnění k provozu elektrických zařízení. V konkrétní nájemní smlouvě může být mezi účastníky sjednáno, že pronajímatel za dohodnutých podmínek zajistí řádnou obsluhu věci v případě, že nájemce není pro tuto činnost způsobilý. Forma a způsob zaškolení obsluhy k provozu věci jsou řešeny v konkrétní smlouvě a tyto činnosti jsou vždy zohledněny v nájemném.

2.6 Nájemce zajistí souhlas majitele/provozovatele nebo jím pověřené osoby k možnosti připojení příslušné části elektrické instalace a zařízení k předmětu nájmu.

2.7 Nájemce zajistí potvrzení, že příslušné části elektrické instalace a zařízení jsou provedeny a provozovány v souladu s požadavky právních předpisů a dle požadavků technických předpisů a norem (např. vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 20/78 Sb., v pl. znění), tak, aby připojením předmětu nájmu nebyly ohroženy životy, zdraví a majetek.

2.8 Nájemce zajistí majitelem/provozovatelem nebo jím pověřenou kvalifikovanou osobou přesné určení připojovacího bodu (např. svorky) pro bezpečné připojení předmětu nájmu.

2.9 Nájemce zajistí od majitele/provozovatele nebo jím pověřené kvalifikované osoby poskytnutí potřebných informací a součinnosti tak, aby pronajímatel mohl navrhnout vhodné připojovací vedení a jeho uložení, jištění apod. a to s dostatečným předstihem před realizací zakázky. Dále zajistí součinnost při montáži i následné demontáži prozatímního rozvodu od připojovacího bodu k předmětu nájmu, pokud nebude v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak.

2.10 Nájemce zajistí provedení zajištění předmětného pracoviště ve smyslu ČSN EN 51010 tak, aby bylo umožněno bezpečné provedení připojení vedení od předmětu nájmu k připojovacímu bodu.

2.11 Nájemce zajistí, aby majitel/provozovatel nebo jím pověřená kvalifikovaná osoba přijala opatření proti možnosti vzniku paralelního chodu stávající sítě a připojeného předmětu nájmu; tento provoz je možný pouze po vzájemné dohodě zástupce pronajímatele a provozovatele distribuční sítě el. energie – vždy písemnou formou.

2.12 Za bezpečné provozování celé instalace včetně předmětu nájmu s prozatímním vedením k připojovacímu bodu počínaje časem uvedení do provozu, po celou dobu provozu až do ukončení demontáže, v plné míře zodpovídá majitel/provozovatel nebo jím pověřená kvalifikovaná osoba; za ohrožení života, zdraví a za škody na majetku způsobené nedodržením ujednání uvedených pod body 2.6 až 2.11 těchto Všeobecných podmínek pronájmu nese plnou zodpovědnost nájemce.

3 Podmínky užívání předmětu nájmu v době účinnosti smluvního vztahu.

3.1 Nájemce po dobu účinnosti konkrétní smlouvy nese povinnost úhrady nákladů spojených s provozem předmětu nájmu, tj. náklady na spotřebu PHM, běžné doplnění chladícího média a na běžnou údržbu (zejména veškerou očistu) předmětu nájmu. Doplňkové vybavení bude nájemci účtováno pouze v případě, že pracovní nástroje budou na začátku pronájmu osazeny zcela novými neopotřebovanými součástmi a v době účinnosti smlouvy dojde k jejich plnému opotřebení.

3.2 Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu po dobu účinnosti konkrétní smlouvy nebo objednávky, tzn. nejpozději v den ukončení účinnosti smlouvy je povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli. V případě prodlení se splněním této povinnosti je pronajímatel oprávněn vyúčtovat nájemci nad rámec běžného nájemného za počet kalendářních dnů prodlení, smluvní pokutu ve výši denní sazby představované 20% z výše nájemného stanoveného za celou dobu prodlení. Tím není dotčen pronajímatelův nárok na náhradu škody včetně ušlého zisku.

3.3 Nájemce je povinen zabezpečit, aby předmět nájmu byl po dobu účinnosti konkrétní smlouvy nebo objednávky provozován způsobem, který nenarušuje technické, respektive provozní parametry a design věci. Nájemce nese v celém rozsahu případné důsledky porušení této povinnosti, které je pronajímatel rovněž oprávněn hodnotit jako podstatné porušení smlouvy. Jakékoliv použití nestandardních typových přídavných zařízení, anebo zařízení jiných výrobců než odsouhlasených pronajímatelem je zakázáno. Nájemce nesmí povolit jakoukoli manipulaci s předmětem nájmu jiným osobám, než které jsou uvedeny v předávacím protokolu. Rovněž porušení těchto povinností má charakter podstatného porušení smlouvy.

3.4 Nájemce poskytne pronajímateli vhodný, patřičně elektricky dimenzovaný připojovací bod pro připojení předmětu nájmu. Nájemce zajistí příslušné pracoviště, aby bylo umožněno bezpečné provedení připojení vedení od Předmětu pronájmu k připojovacímu bodu.

3.5 V případě využití elektrických vedení nebo jiných elektrických zařízení vlastněných třetími osobami pro připojení předmětu pronájmu, zajistí Nájemce jejich součinnost při montáži a demontáži předmětu pronájmu stejně jako souhlas s připojením předmětu pronájmu a rovněž zajistí potvrzení, že příslušné části elektrické instalace a zařízení jsou provedeny a provozovány v souladu s požadavky právních předpisů a dle požadavků technických předpisů a norem (např. vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 20/1978 Sb, v platném znění).

3.6 Nájemce je povinen v případě faktického užívání Předmětu pronájmu pečovat o to, aby na Předmětu pronájmu nevznikla škoda.

3.7 Nájemce se zavazuje Pronajímatele písemnou formou neprodleně informovat o zásazích do Předmětu pronájmu, o zásazích do elektroinstalace či o změnách zátěže.

3.8 Jakékoliv změny či zásahy do Předmětu pronájmu lze učinit pouze na základě předchozího písemného souhlasu Pronajímatele.

3.9 Nájemce není oprávněn provádět jakoukoliv manipulaci s počítačem motohodin a je povinen okamžitě ohlásit pronajímateli jeho případnou poruchu s uvedením stavu počítače a času, kdy k poruše došlo. Rovněž tak je povinen umožnit pronajímateli, aby na předmětu nájmu vyměnil porušené plomby.

3.10 Skutečnost, že věc byla v době účinnosti konkrétní smlouvy nebo objednávky v provozu po dobu delší než 250 motohodin, je nájemce povinen pronajímateli bez zbytečného odkladu nahlásit. Pronajímatel poté rovněž bez odkladu na vlastní náklady zabezpečí výměnu oleje a filtrů.

3.11 Nájemce je po dobu účinnosti konkrétní smlouvy povinen provádět činnosti ukládané návodem k obsluze předmětu nájmu (zejména kontroly stavu maziv) a bez odkladu provádět nápravu případného závadného stavu. Pronajímatel je oprávněn průběžně a namátkově kontrolovat plnění této povinnosti. Její hrubé a trvající porušování se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3.12 Nájemce není oprávněn po dobu účinnosti konkrétní smlouvy účetně zařadit předmět nájmu do svého majetku.

3.13 Nájemce je povinen v termínech určených konkrétní smlouvou oznámit pronajímateli potřebu pravidelné kontrolní prohlídky a profylaxe. Nebude-li tyto činnosti možno provést v lokaci umístění věci v době účinnosti konkrétní smlouvy, předmět nájmu bude na náklady nájemce dočasně umístěn na účastníky předem určené místo; nebude-li takové dohody, na místo určené pronajímatelem s přihlédnutím k oprávněným zájmům nájemce. Náklady spojené s prováděním pravidelné prohlídky a profylaxe jsou zohledněny v nájemném. 3.14 Nájemce je oprávněn i povinen neprodleně a prokazatelně ohlásit případnou poruchu předmětu nájmu na příslušnou kontaktní adresu.

3.15 Nájemce se zavazuje na místě udržovat parametry prostředí, které musí odpovídat technické dokumentaci Předmětu pronájmu.

3.16 Nájemce je oprávněn požadovat na pronajímateli přiměřenou slevu na nájemném, respektive upuštění od nároku na nájemné v závislosti na povaze poruchy a podílu účastníků na jejím vzniku. V této otázce se vždy předpokládá dohoda účastníků, není-li taková dohoda možná, rozhodne o nájemcovu právu soud.

3.17 Pronajímatel prohlašuje, že má sjednáno pojištění předmětu nájmu proti případům běžných pojistných rizik, mezi něž patří odcizení, poškození osobou či živelní událostí. Nájemce je povinen zabezpečit splnění podmínek stanovených pojistnou smlouvou pro zajištění předmětu nájmu proti krádeži (uzavřený oplocený areál nebo trvalá ostraha – dohled nad zařízením). V opačném případě nese povinnost náhrady škody na předmětu nájmu nekryté pojišťovnou nájemce.

3.18 Nájemce je po dobu držení předmětu nájmu povinen oznámit bezodkladně /do 48 hod./ pronajímateli jakoukoliv událost, jež může mít zejména v návaznosti na vznik škody charakter události pojistné, jež nastala v souvislosti nebo následkem užívání předmětu nájmu, a to bez jakéhokoliv odkladu po jejím zjištění. Tyto informace musí být písemně potvrzeny pronajímatelem do 24 hodin po oznámení.

3.19 Nájemce je v případech každé pojistné události povinen uhradit pronajímateli částku nekrytou pojišťovnou v rámci pojistného plnění (smluvená spoluúčast). Škody nekryté pojistnou smlouvou, jejichž příčina neleží výlučně na straně pronajímatele, hradí nájemce v plném rozsahu. . 3.20 Nájemce není oprávněn po dobu účinnosti konkrétní smlouvy mezi smluvními stranami nebo objednávky navazovat jakýkoli závazkový vztah s třetí osobou, které by se jakýmkoliv způsobem dotýkala předmětu nájmu. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení konkrétní smlouvy a rovněž zakládá pronajímatelův nárok na náhradu škody.

3.21 Nájemce po dobu účinnosti konkrétní smlouvy nebo objednávky mezi smluvními stranami nese plnou odpovědnost za škodu na majetku a zdraví a bezpečnosti třetích osob vzniklou v důsledku užívání předmětu nájmu, ledaže její původ leží výlučně na straně pronajímatele.

3.22 Nájemce není po dobu účinnosti konkrétní smlouvy nebo objednávky mezi výše uvedenými smluvními stranami oprávněn odstranit z předmětu nájmu identifikační znaky výrobce a pronajímatele, ani tyto znaky zakrýt. .

3.23 Pronajímatel nájemci neodpovídá za jakoukoliv škodu na jeho majetku, jež vznikla v souvislosti s provozem předmětu nájmu, ledaže tato škoda vznikla výlučně z důvodů ležících na straně pronajímatele.

3.24 Předmět nájmu bude nájemcem převzat do užívání formou písemného předávacího protokolu podepsaného pověřenými zástupci obou smluvních účastníků. Nájemce je spolu s předmětem nájmu od pronajímatele převezme 1 klíč nezbytný k obsluze a zajištění věci. Pro případ jeho ztráty je nájemce povinen poskytnout pronajímateli finanční kompenzaci nákladů spojených s novou výrobou klíče představovanou částkou ve výši 1.900,- Kč.

3.25 Pronajímatel je oprávněn i povinen zajistit věc ve prospěch očekávaného závazkového vztahu mezi smluvními účastníky již ode dne podpisu konkrétní smlouvy nebo objednávky. V této souvislosti se má za dohodnuté: Vyjádří-li následně nájemce jakýmkoliv způsobem svou neochotu převzít věc do nájmu, je povinen uhradit pronajímateli náklady spojené se zajištěním a přípravou věci, jejichž výše se určuje 75% nájemného za požadovanou dobu nájmu. 

3.26 V případě nedodání zapůjčeného zařízení nájemci na místo určení (dle konkrétní smlouvy) je pronajímatel povinen uhradit nájemci částku ve výši 10.000,- Kč nájemci.

4 Nájemné

4.1 Nájemné je účastníky sjednáno nájemní smlouvou nebo objednávkou vystavenou nájemcem na základě pronajímatelovy nabídky. V případě, že nájemné není samostatně sjednáno jedním zpředchozích způsobů, řídí se nájemné dle platného ceníku pronajímatele. V nájemném jsou zahrnuty veškeré pronajímatelovy náklady spojené s realizací jeho smluvního závazku. Nájemné musí být vždy sjednáno v konkrétní smlouvě mezi účastníky smlouvy.

4.2 Pronajímatel je oprávněn vystavit platební kalendář zálohových plateb na základě platebních podmínek sjednaných ve smlouvě.

4.3 Fakturu je pronajímatel povinen vystavit vždy nejpozději 15. kalendářní den po uskutečnění zdanitelného plnění. Za datum zdanitelného plnění se považuje poslední den pronájmu v příslušném kalendářním měsíci. Skutečně zaplacené zálohy budou ve faktuře odečteny. Fakturou vyúčtované ceny budou splatné vždy do 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.

4.4 Platby budou prováděny převodem ve prospěch účtu pronajímatele uvedeného na faktuře.

4.5 Připadne-li poslední den lhůty uvedené v čl. 4.3 VPP na sobotu, neděli nebo svátek, považuje se za den splatnosti nejblíže následující pracovní den.

4.6 Ceny na fakturách nebudou zaokrouhlovány.

5 Úroky z prodlení

5.1 Prodlení s úhradou nájemného či jakýchkoli splatných finančních nároků pronajímatele vůči nájemci lze postihnout úrokem z prodlení ve výši 0,06% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou nájmu překračující 10 kalendářních dnů od data splatnosti nároku se považuje za podstatné porušení konkrétní smlouvy mezi výše uvedenými smluvními stranami.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že zaplacení úroků z prodlení či smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody, ani povinnosti splnit závazky z konkrétní smlouvy.

6 Reklamace

6.1 Budou-li kterýmkoliv z Účastníků zjištěny chyby nebo omyly ve vyúčtování plateb podle smlouvy je ůčastník smlouvy oprávněn doručit druhé Smluvní straně písemnou výzvu k prošetření zjištěného stavu a k jeho případné nápravě („Reklamaci“). Bude-li následně potvrzeno, že Reklamace byla důvodná, mají Účastníci nárok na vzájemné vypořádání.

6.2 Reklamace musí obsahovat zejména:

6.2.1 identifikaci reklamujícího účastníka,
6.2.2 identifikační údaje smlouvy,
6.2.3 identifikační údaje reklamovaného dokladu, včetně variabilního symbolu, nebo reklamovaného stavu,
6.2.4 přesný popis reklamované skutečnosti a odůvodnění Reklamace, včetně případné dokumentace a další důležité skutečnosti rozhodné pro posouzení reklamace,
6.2.5 podpis účastníka či osoby oprávněné jednat za účastníka.

6.3 Účastník není oprávněn v písemné Reklamaci uvedené skutečnosti a doklady později měnit či rozšiřovat.

6.4 Reklamace vyúčtování plateb podle Smlouvy musí být druhému Účastníkovi doručena nejpozději do 30-ti dnů ode dne splatnosti příslušného vyúčtování, v němž se reklamovaná skutečnost projevila. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vyúčtovaných plateb, pokud se účastníci nedohodnou jinak.

6.5 Účastník, jemuž byla doručena Reklamace tuto prošetří a výsledek šetření oznámí písemně reklamujícímu účastníkovi ve lhůtě nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne, kdy reklamaci obdržel. Byla-li reklamace oprávněná, bude neprodleně provedeno vzájemné vypořádání, a to zpravidla do 14-ti kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o výsledku šetření reklamace, nejpozději však v nejbližším fakturačním období po doručení oznámení výsledku šetření reklamace.

6.6 Reklamace za nájemce uplatňují osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních nebo technických.

6.7 Reklamace nemá odkladný účinek ve vztahu k platebním podmínkám stanovených smlouvou nebo VPP.

7 Vyšší moc

7.1 Smluvní strana je zbavena odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností plynoucích ze Smlouvy, prokáže-li se, že porušení jeho povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (ust. § 2601 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Za okolnost vylučující odpovědnost je dále považována překážka, která nastala po uzavření Smlouvy nezávisle na vůli Smluvní strany, a která jí brání v plnění povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala či případně v době vzniku závazku tuto překážku předvídala; jedná se zejména o živelní pohromu (zemětřesení, záplavy, povodně apod.), ozbrojený konflikt, revoluci, teroristickou akci, sabotáž, blokádu, stávku, epidemii, přerušení nebo zásadní omezení provozu na silničních komunikacích, apod.

8 Účinnost nájemní smlouvy

8.1 Platnost smlouvy je stanovena v konkrétní smlouvě o nájmu zařízení.

8.2 Konkrétní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

8.3 Konkrétní smlouva nahrazuje všechny předchozí dohody písemné či ústní.

9 Změny nájemní smlouvy, ukončení nájemní smlouvy

9.1 Není-li ve smlouvě sjednáno jinak nebo není-li v těchto VPP uvedeno jinak, může být smlouva měněna jen písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými za obě smluvní strany osobami oprávněnými k podpisu smlouvy.

9.2 Pronajímatel je kromě důvodů stanovených zákonem oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit též z důvodu závažného porušení nájemní smlouvy ze strany nájemce dle čl. 3.3 a čl. 5.1 těchto VPP nebo v případě prohlášení konkursu na majetek nájemce.

9.3 Nájemce je kromě důvodů stanovených zákonem oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit pouze v případě, kdy Pronajímatel v důsledku svého zavinění řádně a včas neplní smluvní podmínky, kdy činností či nečinností Pronajímatele vzniká Nájemci škoda nebo v případě, že Pronajímatel vstoupí do likvidace, případně bylo zahájeno insolvenční řízení, ve kterém je pronajímatel na straně dlužníka nebo bude na majetek pronajímatele prohlášen konkurz.

10 Řešení sporů

10.1 Není-li v nájemní smlouvě sjednáno jinak nebo není-li dále v těchto VPP uvedeno jinak, veškeré spory vzniklé z nájemní smlouvy či v souvislosti s ní, včetně sporů týkajících se její platnosti nebo jejího trvání, budou přednostně řešeny jednáním Smluvních stran, vedeným v dobré víře.

10.2 Pokud spor Smluvních stran nebude vyřešen jejich jednáním ve smyslu čl. 10.1. těchto VPP ani do 30-ti dnů ode dne doručení kterékoliv Smluvní straně písemné výzvy druhé Smluvní strany, bude rozhodnut s konečnou platností u věcně a místně příslušného soudu, rozhodným právem je právo České republiky.

11 Závěrečná ustanovení

11.1 Jakékoli změny a doplňky těchto VPP mohou být provedeny pouze písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými oběma účastníky. K dodatkům se vždy vyhotovuje aktuální úplné znění VPP.

11.2 V případě rozporu těchto VPP a smluvních ujednání, mají vždy přednost ujednání účastníků obsažená v jakékoliv smlouvě.

11.3 Pokud dojde k zániku některé ze smluvních stran bez likvidace, přecházejí všechna práva a povinnosti ze smlouvy na právního nástupce.